Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní údajov a zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookie na webovej stránke exorigo-upos.pl 

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky exorigo-upos.pl
 2. Vlastníkom webovej stránky je Exorigo-Upos S.A. so sídlom vo Varšave (01-230), ul. Skierniewicka 10A, ďalej len „Exorigo-Upos“. Exorigo-Upos spolu s FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o. sú kapitálovo a organizačne prepojené subjekty a navzájom spolupracujú aj pri poskytovaní komplexných IT riešení. Spoločnosti podpísali dohodu o spoločnej správe, ktorej ustanovenia sú podrobnejšie opísané ďalej v politike.
 3. Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Exorigo-Upos spolu s FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI z o.o. (ďalej spoločne len ako „spoloční prevádzkovatelia)“ prostredníctvom webovej stránky spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej označované aj ako „GDPR“, zákon o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018, zákon o telekomunikáciách z júla 16,2004 a zákon o poskytovaní služieb cestnou elektronickou cestou z 18.7.2002.
 4. Spolusprávcovia venujú osobitnú pozornosť tomu, aby rešpektovali súkromie zákazníkov (ako je definované nižšie), ktorí navštevujú webovú stránku.  

DEFINÍCIE

 1. Osobné údaje: informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (dotknutej osobe).
 2. Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spolusprávcovia spracúvajú v súvislosti s jej činnosťou, napr. osoba, s ktorou je uzatvorená zmluvná zmluva s niektorým zo spolusprávcov alebo jej zaslanie dopytu vo forme e-mail.
 3. Zásady politiky: tieto Zásady spracúvania osobných údajov v spoločnostiach kapitálovej skupiny Exorigo-Upos.
 4. GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
 5. Služba: Webová stránka Exorigo-upos.pl. 
 6. Spolusprávcovia: Spolusprávcami Vami poskytnutých osobných údajov, teda subjekty, ktoré spoločne rozhodujú o účeloch a spôsoboch ich spracúvania, sú: Exorigo-Upos S.A., FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o., ďalej spoločne len ako spoloční prevádzkovatelia. Kontaktné údaje na spoločnosti sú zdieľané: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Varšava. 

SPOLOČNÉ DOHODY MEDZI SPRÁVCAMI

V rámci zmluvy o spoluspráve sa spolusprávcovia dohodli na rozsahu svojej zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR, najmä Exorigo-Upos S.A. je zodpovedný za:

 • za plnenie informačných povinností vyplývajúcich z GDPR v súvislosti s poskytnúť informácie uvedené v čl. 13 a 14;
 • vykonávanie aktivít zameraných na propagáciu vlastných produktov a služieb s cieľom prilákať nových zákazníkov;
 • upovedomenie Dotknutých osôb o Porušení v zmysle čl. 34 GDPR;
 • nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu v súlade s vtip. 33 GDPR;
 • Spoločnosť Exorigo-Upos S.A. je zodpovedná za plnenie povinností vyplývajúcich z GDPR v súvislosti s výkonom vašich práv. Bez ohľadu na toto dojednanie môžete svoje práva uplatniť aj voči iným spoločným správcom, tj FINTURE Sp. z o.o. a FINTURE AI Sp. z o.o., ktorý Vašu požiadavku postúpi spoločnosti Exorigo-Upos S.A. za účelom splnenia Vašej požiadavky.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNÝMI MINISTRAMI

Spolusprávcovia zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje v súlade s platnou legislatívou, najmä s GDPR za účelom vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.

Spoloční prevádzkovatelia dodržiavajú zásadu zabezpečenia transparentnosti (transparentnosti) pri spracúvaní osobných údajov. Dotknuté osoby sú informované o spracúvaní údajov najneskôr pri ich zhromažďovaní, okrem toho sú informované o účele a právnom základe ich spracúvania – napríklad pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru alebo služieb.

Spolusprávcovia zabezpečujú, aby spoločnosti rešpektovali zásadu minimalizácie osobných údajov. Údaje sa zhromažďujú v rozsahu potrebnom na uvedený účel spracovania a spracúvajú sa iba počas minimálnej doby uchovávania. Za účelom zrýchlenia a skvalitnenia služieb svojim zákazníkom spolusprávcovia získavajú od nich osobné údaje, ktoré nie sú potrebné napríklad na plnenie zmluvy s nimi uzatvorenej – ako telefónne číslo alebo e-mail, iba s svoj súhlas a pred zberom takýchto údajov zákazníkov informujú o ich dobrovoľnom poskytnutí.

Spoloční prevádzkovatelia zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré spracúvajú. V prípade incidentu súvisiaceho s bezpečnosťou osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými informáciami spoločnosť Exorigo-Upos S.A. informuje osoby, ktorých osobné údaje sa takejto udalosti týkajú, spôsobom v súlade s ustanoveniami zákona.

KONTAKT V ZÁLEŽITOSTIACH SÚVISIACICH S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoloční prevádzkovatelia vymenovali spoločného úradníka pre ochranu údajov, na ktorého sa môžu obrátiť:

 1. E-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl
 2. korešpondenciou na adresu Exorigo-Upos S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Varšava s anotáciou „ochrana osobných údajov“.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Postupy zavedené spoločnými prevádzkovateľmi zabezpečujú primeranú úroveň dôvernosti a integrity osobných údajov, ktoré spracúvajú. K osobným údajom majú prístup len riadne vyškolené a oprávnené osoby. Spoloční správcovia organizačnými a technickými riešeniami zabezpečujú, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli evidované a vykonávané iba oprávnenými osobami.

Spoloční prevádzkovatelia pri výbere spracovateľov a iných subdodávateľov prijímajú potrebné kroky, aby zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov u týchto subjektov.

Spolusprávcovia vykonávajú priebežnú analýzu rizík a monitorujú primeranosť zabezpečenia údajov aplikovaného na identifikované hrozby. V prípade potreby spoloční správcovia zavedú dodatočné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti údajov.

CIELE A PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVANIE ÚDAJOV SPOLUADMINISTRÁTOROM

Spolusprávcovia zhromažďujú informácie o fyzických osobách, ktoré podnikajú alebo vykonávajú odbornú činnosť vo vlastnom mene, a fyzických osobách zastupujúcich právnické osoby alebo organizačné zložky, ktoré nie sú právnickými osobami, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktoré vo vlastnom mene vykonávajú obchodnú alebo odbornú činnosť. , ďalej spoločne len ako „Klienti“. Osobné údaje zákazníkov sa zhromažďujú v prípade:

Pomocou dotazníka / kontaktného formulára podľa čl. 6 sek. 1 bod a) GDPR – dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prezentácie ponuky pripravenej na základe údajov uvedených v dotazníku/formulári. Pri použití kontaktného formulára na stránke exorigo-upos.pl, zákazník uvedie: Meno , Meno a e-mailovú adresu.

Priamy marketing podľa čl. 6 sek. 1 bod f) GDPR – oprávnený záujem Spolusprávcov spočívajúci v získavaní nových zákazníkov a nabádaní k nákupu produktov a služieb spoločností kapitálovej skupiny Exorigo-Upos. Marketingové aktivity smerom k novým klientom sú realizované po predchádzajúcom súhlase s komunikáciou prostredníctvom aspoň jedného kontaktného kanála, t.j. e-mailu alebo telefónu.

Určenie, urgovanie a vymáhanie pohľadávok. V tomto prípade môžu byť v rámci využívania funkcionalít na Webovej stránke spracúvané niektoré osobné údaje poskytnuté Zákazníkom, ako sú: meno, priezvisko, údaje o využívaní služieb, ak reklamácie vyplývajú zo spôsobu, akým Zákazník používa služby, ďalšie údaje potrebné na preukázanie existencie reklamácie vrátane rozsahu spôsobenej škody. Právny základ – oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v zisťovaní, prešetrovaní a vymáhaní pohľadávok a obrane voči pohľadávkam v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

Zber údajov v iných prípadoch. V súvislosti s vykonávanou činnosťou každý od Spolusprávcov zhromažďuje osobné údaje aj v iných prípadoch – napríklad počas obchodných stretnutí, priemyselných podujatí alebo výmenou vizitiek – na účely súvisiace s nadväzovaním a udržiavaním obchodných kontaktov. V takýchto prípadoch sú osobné údaje poskytované dobrovoľne. V tomto prípade je právnym základom spracúvania oprávnený záujem spolusprávcov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci vo vytvorení siete kontaktov v súvislosti s vykonávanou činnosťou. Osobné údaje zhromaždené v takýchto prípadoch sa spracúvajú iba na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Spolusprávcovia zabezpečujú, aby množstvo korešpondenčne spracovávaných údajov bolo v súlade so zásadou minimalizácie údajov a aby k nim mali prístup len oprávnené osoby. 

Pri používaní webovej stránky je možné stiahnuť ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená koncovému zariadeniu (napr. telefón, tablet, počítač) Zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému. 

Za účelom uvádzania vlastných produktov na trh a zlepšovania služieb od zákazníkov môžu byť zhromažďované aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo o iných aktivitách vykonávaných na našej webovej stránke, a to na základe oprávneného záujmu Spolusprávcov ( článok 6 ods.1 písmeno f GDPR), spočívajúce v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb. 

Poskytnutie osobných údajov Spolusprávcom je v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom Webovej stránky dobrovoľné, avšak s výhradou, že neposkytnutie údajov uvedených vo formulári znemožní poskytovanie tejto služby.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracovania údajov spoločnými prevádzkovateľmi závisí od účelu spracovania.

Zmluva 

Ak je základ spracúvania nevyhnutný na uzavretie a plnenie zmluvy, osobné údaje budú spracúvané do doby jej ukončenia. 

Zhoda 

Ak je spracovanie založené na súhlase, osobné údaje sú spracovávané do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. 

Poskytovanie práva 

V prípade, že právnym základom je zákon, doba spracúvania osobných údajov vyplýva aj z osobitných ustanovení. 

Oprávnený záujem spoločného správcu 

V prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu spolusprávcov sú osobné údaje spracúvané po dobu umožňujúcu jeho realizáciu alebo do vznesenia účinnej námietky proti spracúvaniu údajov.

Ochrana pred nárokmi 

Doba spracúvania údajov sa môže predĺžiť, ak je spracúvanie nevyhnutné na zistenie, prešetrenie alebo obranu proti prípadným nárokom, a po uplynutí tejto doby len vtedy a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. V prípade uplynutia doby uchovávania sú osobné údaje bezodkladne vymazané alebo anonymizované.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV 

Osobné údaje môžu byť prenášané okrem iného subjektom z našej kapitálovej skupiny a subdodávateľom Poskytovatelia IT služieb – takéto subjekty spracúvajú údaje na základe zmluvy s minimálne jedným Spolusprávcom a len podľa jeho pokynov. Poskytovatelia služieb sídlia najmä v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, že sa vaše údaje prenesú mimo EHP, spolusprávcovia použijú primerané právne záruky, t. j. štandardné zmluvné doložky na ochranu osobných údajov schválené Európskou komisiou. 

Navigačné údaje môžu byť použité na poskytovanie lepších služieb zákazníkom, na analýzu štatistických údajov a na prispôsobenie webovej stránky zákazníckym preferenciám, ako aj na správu webovej stránky. 

V prípade žiadosti niektorému zo Spolusprávcov môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené štátnym orgánom, najmä organizačným zložkám prokuratúry, Polícii, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, predsedovi ÚOOÚ. Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa alebo predseda Úradu pre elektronické komunikácie.

SOCIÁLNE FUNKCIE A MARKETING 

Spolusprávcovia spracúvajú osobné údaje Používateľov, ktorí navštívia profily Spolusprávcov, ktoré sú prevádzkované na sociálnych médiách (Facebook, Twitter, Linkedin). Tieto údaje sú spracúvané iba v súvislosti s vedením profilu, a to aj za účelom informovania Používateľov o činnosti Spolusprávcov a propagácie rôznych typov podujatí, služieb a produktov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v propagácii vlastných značiek. 

Na webovej stránke exorigo-upos.pl spolusprávcovia používajú sociálne doplnky z rôznych webových stránok. 

Pri použití zásuvných modulov internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi sociálnej siete. Správca webovej stránky dostáva informáciu, že webový prehliadač Používateľa zobrazil príslušnú stránku našej online ponuky, a to aj v prípade, že Používateľ nemá u tohto poskytovateľa vytvorený účet alebo nie je práve prihlásený. Súbory protokolu (vrátane IP adresy) potom váš internetový prehliadač odošle priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa v prípade potreby uložia. Poskytovateľ alebo jeho server sa môže nachádzať mimo EÚ alebo EHP (napr. v USA).

Pluginy sú nezávislé rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Spolusprávcovia nemajú vplyv na rozsah údajov zbieraných poskytovateľmi sociálnych sietí pomocou pluginov. 

Účel a rozsah zberu údajov, ich ďalšie spracúvanie a využívanie sociálnou sieťou, ako aj súvisiace práva používateľov a možnosti nastavenia ochrany ich súkromia sú uvedené v informáciách o zásadách ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete. siete. 

Ak si používatelia neželajú, aby poskytovatelia sociálnych sietí prijímali údaje prostredníctvom tejto online ponuky a prípadne ich ukladali alebo používali, nepoužívajte pluginy.

Facebook pluginy 

Naša webová stránka obsahuje pluginy pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook pluginy spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidla Páči sa mi na našej stránke. Prehľad doplnkov pre Facebook nájdete na:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov Facebooku nájdete tu: http://www.facebook.com/policy.php. 

Doplnok LinkedIn 

Naša stránka využíva funkcie zo siete LinkedIn. Službu poskytuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Prehľad pluginov LinkedIn a ich vzhľad nájdete tu: https://developer.linkedin.com/plugins. 

Informácie o ochrane údajov na LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

MECHANIZMUS COOKIES, IP ADRESA 

Naša webová stránka používa malé súbory nazývané cookies. Ukladajú sa na koncovom zariadení osoby navštevujúcej webovú stránku exorigo-upos.pl, ak to webový prehliadač umožňuje. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, jej „čas expirácie“ a individuálne, náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromaždené pomocou tohto typu súboru umožňujú vytváranie všeobecných štatistík návštev na našej webovej stránke.

Spolusprávcovia používajú tri typy súborov cookie: 

 1. Súbory cookie relácie po ukončení relácie prehliadača alebo po vypnutí koncového zariadenia sa uložené informácie vymažú z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií z koncových zariadení zákazníkov. 
 2. Trvalé cookies sú uložené v pamäti koncového zariadenia Zákazníka a zostávajú tam až do ich vymazania alebo vypršania platnosti. Mechanizmus trvalých cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií z koncových zariadení zákazníkov.
 3. Vlastniť cookies zverejnené webovou stránkou a cookies umiestnené tretími stranami, schválené spolusprávcami, vrátane cookies Google Analytics.

Zoznam súborov cookie používaných webom exorigo-upos.pl: 

Súbory cookie spolusprávcov:

KategóriaNázovDoba uchovávaniaCieľ uchovávania
exorigo-upos.pl_ga#Do konca reláciePoužíva ho Google Analytics aj na zhromažďovanie údajov o počte návštev webových stránok používateľom dátum prvej a poslednej návštevy.
exorigo-upos.pl_gado 2 rokovPoužíva sa na rozlíšenie používateľov.
exorigo-upos.pl_gid24 hodínPoužíva sa na rozlíšenie používateľov.
exorigo-upos.pl_gat24 hodínPoužíva sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov .dc_gtm

Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely: 

 1. analýza a prieskum, ako aj audit publika, najmä na vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci používajú webovú stránku, čo umožňuje zlepšiť jej štruktúru a obsah; 
 2. zabezpečenie efektívneho fungovania Webovej stránky a jej prispôsobenie potrebám zákazníkov; 
 3. poskytovanie reklamných služieb – prezentovanie reklamných správ prispôsobených preferenciám Užívateľa.

Spolusprávcovia nepoužívajú cookies na profilovanie návštevníkov vyššie uvedených webových stránok. 

Spolusprávcovia používajú externé súbory cookie na zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc., so sídlom v USA). 

Mechanizmus cookies je bezpečný pre koncové zariadenia používané zákazníkmi webových stránok. Predovšetkým nie je možné, aby sa vírusy alebo iný nechcený softvér či malvér dostali do koncových zariadení zákazníkov týmto spôsobom. Zákazníci však majú vo svojich prehliadačoch možnosť obmedziť alebo zakázať prístup cookies ku koncovým zariadeniam. Ak využijete túto možnosť, používanie našej webovej stránky bude možné, s výnimkou funkcií, ktoré zo svojej podstaty vyžadujú súbory cookie. 

Zákazník webovej stránky má možnosť odmietnuť súhlas s používaním cookies v prípadoch, keď je Správcovi zo zákona povinnosť takýto súhlas získať, a to stlačením tlačidla „<resign>“ na obrazovke informujúcej o používaní cookies. Zákazník webovej stránky má tiež možnosť spravovať cookies zmenou nastavení na svojom zariadení. Súhlas Zákazníka nebude potrebný, ak je ukladanie alebo prístup k súborom cookie nevyhnutný na dokončenie operácie požadovanej Zákazníkom.

Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia populárnych webových prehliadačov pri používaní cookies, vrátane zakázania ich používania:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 2. Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
 4. Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ 

Pokyny na zmenu nastavení súborov cookie tretej strany sú uvedené v zásadách vydaných spoločnosťou Google: https://policies.google.com/?hl=pl  

Spolusprávcovia môžu zhromažďovať IP adresy klientov. IP adresa je číslo pridelené koncovému zariadeniu osoby navštevujúcej webovú stránku exorigo-upos.pl poskytovateľom internetových služieb. IP číslo vám umožňuje prístup na internet. Vo väčšine prípadov sa priraďuje ku koncovému zariadeniu dynamicky, t.j. mení sa pri každom pripojení na internet, a preto sa s ním bežne zaobchádza ako s neosobnými identifikačnými údajmi. IP adresu používajú spolusprávcovia pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváraní štatistických analýz (napr. zisťovanie, z ktorých regiónov evidujeme najviac návštev), ako informácie užitočné pri správe a zlepšovaní webovej stránky, ako aj na bezpečnostné účely. a možnú identifikáciu nežiaducich automatických programov na prehliadanie obsahu našej webovej stránky, ktoré zaťažujú server. 

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Práva dotknutých osôb 

Dotknuté osoby majú nasledujúce práva: 

 1. Právo na informácie o spracúvaní údajov – na tomto základe osoba podávajúca takúto žiadosť, Exorigo-Upos S.A. poskytuje informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, a to najmä o účeloch a právnych dôvodoch spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sú sprístupnené a plánovanom termíne ich odstránenia;
 2. Právo na získanie kópie údajov – na tomto základe spoločnosť Exorigo-Upos S.A. poskytne kópiu spracúvaných údajov o osobe, ktorá žiadosť podáva;
 3. Právo na opravu – každý zo Spolusprávcov je povinný odstrániť prípadné nezrovnalosti alebo chyby v spracúvaných osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné;
 4. Právo na vymazanie údajov – na tomto základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie niektorého z účelov, na ktoré boli zhromaždené;
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade takejto žiadosti spolusprávcovia ukončia prevádzku s osobnými údajmi, okrem operácií, s ktorými dotknutá osoba súhlasila a na ich uchovávanie, v súlade s prijatými pravidlami uchovávania resp. kým nepominú dôvody na obmedzenie spracúvania.údaje (napr. bude vydané rozhodnutie dozorného orgánu, ktorým sa umožní ďalšie spracúvanie údajov);
 6. Právo na prenosnosť údajov – na tomto základe v rozsahu, v akom sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom, má Exorigo-Upos S.A. vydá poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v počítačom čitateľnom formáte. Taktiež je možné požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu – za predpokladu, že sú však v tomto smere technické možnosti, a to tak na strane Exorigo-Upos S.A. ako aj tento iný subjekt;
 7. Právo namietať spracúvanie údajov na marketingové účely – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, a to bez potreby odôvodňovania takejto námietky;
 8. Právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov – dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich ochrana majetku). Námietka v tomto smere by mala obsahovať odôvodnenie;
 9. Právo odvolať súhlas – ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného pred udelením súhlasu. stiahnutý;
 10. Právo na sťažnosť – ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov sú porušované ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Nahlasovanie žiadostí súvisiacich s implementáciou práv 

Žiadosť týkajúcu sa výkonu práv dotknutých osôb je možné podať: 

 1. písomne ​​klasickou poštou na adresu Exorigo-Upos S.A. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa s anotáciou „Data Protection Officer“ alebo 
 2. e-mailom na adresu: ochronadanych@exorigo-upos.pl  

Odpoveď na žiadosť by mala byť poskytnutá do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť, Exorigo-Upos S.A. o dôvodoch takéhoto predĺženia informuje žiadateľa.

ZMENY

V prípade zmeny aktuálnych zásad ochrany osobných údajov budú vykonané príslušné úpravy vyššie uvedeného ustanovenia. 

Akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov pošlite na nasledujúcu adresu: ochronadanych@exorigo-upos.pl 

Dátum poslednej úpravy: [9.12.2021]